گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح-تیر معین

۱۰۰۰۰ تومان

شرح مسئله فارسی مسابقات طراحی دانشجویی ASME 2019

۹۰۰۰ تومان

گزارش طراحی جرثقیل دروازه‌ای تک پل

۱۲۰۰۰ تومان

گزارش کار آزمایش نیروی مرکز گرا

۶۰۰۰ تومان

گزارش کار آزمایش گاورنر

۶۰۰۰ تومان

گزارش کار آزمایش ژیروسکوپ

۶۰۰۰ تومان

0